NE1184_35_N67_v18_006f.tiff

Media

Part of Votive slip folio 2 recto 6, NE1184.35.N67 v.18