NE1184_35_N67_v34_046b.tiff

Media

Part of Votive slip folio 22 recto 2, NE1184.35.N67 v.34