Z42_4j3_039c_090.jpg

Media

Part of 090 A poem by Botanka Shōhaku; opening verse, wasuremeya (わすれめや)