090_L2016-138-1-det_160824_111717_hr.jpg

Media

Part of 090 A poem by Botanka Shōhaku; opening verse, wasuremeya (わすれめや)